تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر Autodesk 3ds Max 2011
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

Autodesk 3ds Max 2011 The UI and modeling tools keep getting better and better Mike de la Flor May 18, 2010    Source: Studio Monthly A significant update, 3ds Max 2011 delivers important new features and continues improvements started in 3ds max 2010. The release ships with an improved user interface (UI) and workflow, great additions to the modeling tools, a new and improved system for building materials, integration of CAT, and best of all a top-notch 3D/2D paint system.ادامه مطلب


Type of Topic : معرفی نرم افزار های تخصصی، Cinema And Television Hardware And Software Equipments، 
Labels : Autodesk 3ds Max 2011،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1389
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses