تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر خالق فیلم آزادی از آن ماست
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

خالق فیلم آزادی از آن ماست، رنه کلر

نوشته ی  ولریش گرگور، انو پاتالاس

ترجمه ی هوشگ طاهری

 

 «رنه کلر» ابتدا در برابر سینمای ناطق موقعیتی مخالف برگزید؛ اما پس از آن که در لندن نخستین آثار سینمای ناطق را مشاهده کرد، دیدگاه های تغییر ناپذیر خود را تغییر داد.

     فیلم زیر شیروانی های پاریس ـ 1930ـ در حقیقت بیانیه هنری سینمای ناطق بر شیوه فیلم فراریان اثر «پودوفکین» به شمار می آید: گفت و گوها تا حداقل مورد نیاز کاهش داده شد و گاه نیز حالتی بدیهه گونه به خود گرفت: تصویر و صوت در رابطه ای کنتر پوان وار نسبت به هم قرار گرفتند؛ از سوی دیگر گفت و گوی خاموش دو نفر (به صورتی صامت) از پشت شیشه ای مات مشاهده می گردید.ادامه مطلب


Type of Topic : زندگینامه هنرمندان سینمای جهان ، 
Labels : خالق فیلم آزادی از آن ماست، رنه کلر،
Related Links:

       Reviews
جمعه 11 اردیبهشت 1388
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses