تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر تولد سینما
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

خانمها، آقایان

 بیائید عجایب برادران لومیر اهل لیون را تماشا کنید !

عکاسی متحرک، مرگ مغلوب شد!

خانم ها وآقایان

این نمایش فراموش نشدنی را فقط با یک فرانک وبیست ببینید

 28 دسامبر 1895 در تاریخ کافه/کنسر یک روز برجسته است در بعد از ظهر آن روز در سالن هندی زیر زمین گران کافه در نبش بلوار کاپوسین وکوچه اسکریپ سی وپنج نفر حضور داشتند. این جمع نخستین تماشاگران سینما بودند *.

در انتهای سالن پرده سفید کوچکی نصب شده بود ناگهان چراغ خاموش شد واین کلمات برپرده تابانده شد :.

سینما توگراف لومیر

ژرژملیس مدیر تیاتر وشعبده باز که نامش بعنوان کاشف حقه های سینمایی (تروکاژ) ثبت شده است در این جمع حضور داشت او در خاطراتش می نویسد:

در یک پرده کوچک طی چند لحظه یک تصویر بی حرکت نقش بست. با خود گفتم برای نشان دادن همین است که جنجال راه انداخته اند؟ این کار را من ده سال است دارم انجام می دهم/ هنوز این جمله را کاملا ادا نکرده بودم که یک اسب در حالیکه ارابه ای را بدنبال خود می کشید به طرف ما براه افتاد بعد ماشین های دیگر وبعد عابران. خلاصه تمام تحرک خیابان/ در این نمایش ما با دهان باز برجای خشک شده بودیم .. بعد ورود ترن به ایستگاه /خروج کارگران لومیر از کارخانه ...( این فیلمها نخستین فیلمهای تاریخ سینما هستند) و بعد باغبان آب پاچی شده ( باغبان لومیر دارد گلها را اب می دهد که پایش به روی شیلنگ آب گیر می کند وخودش خیس می شود واین حرکات خنده تماشگر را باعث می شود ) این باعبان، نخستین باز یگر سینماست واین فیلم به نوعی اولین فیلم کمدی تاریخ سینما.

فیلم دیگر لومیر ورود ترن به ایستگاه لاسیوتا خیلی هیجان تولید می کند تماشگران تصور می کنند که زیر لکوموتیو خرد خواهند شد ونقل است که چند تایی از تماشاگران برای امان ماندن به زیر صندلی پناه بردند.

دو نشریه پست و رادیکال اولین مقالات انتقادی سینما را می نویسند . بخشی از نقد نشریه پست را نقل می کنیم:

این خود زندگی است. عکاسی از مرز سکون عبور کرده وقتی این دستگاه ها در دسترس عموم قرار بگیرد و ما بتوانیم از موجوداتی که برایمان عزیز هستند با اعمال وحرکتشان وبا کلمات برلبهایشان فیلم برداری کنیم آنوقت مرگ معنی اصلی اش را از دست خواهد داد.

ژرژ ملیس تیز هوش اولین مشتری تاریخ سینما هم هست او میخواست این دستگاه را بخرد وقتی با بی اعتنایی اگوست وکنت لومیر مواجه شد به پدر آنها روی آورد وپیشنهادش را ارایه داد .لومیر پدر گفت: مرد جوان این دستگاه تا مدتی بعنوان یک کشف جدید می تواند جالب باشد ولی آینده ای برای آن متصور نیست.

اما پیش بینی لومیر پدر به واقعیت نپیوست. در زمان کوتاهی بعداز تولد؛ سینما زبان باز کرد؛(1927). در زمینه تروکاژ نیز به سرعت به سوی کمال حرکت کرد تا امروز که به مدد امکانات کامپیوتری بسیاری ازصحنه هایی که ایجاد آن در باور های مردم 30 سال پیش نمی گنجید به سهولت در استودیوها ایجاد می شود ؛ فیلمهای رنگی نیز جانشین آثار سیاه وسفید شد. انواع واقسام شیوه های نمایش ایجاد وبه بازار عرضه گردید؛ وایداسکرین؛ و یستاویژن؛ سینما اسکوپ ؛ پرده عظیم سینه راما و... وهمه این تغییرات وتحولات در فاصله ای کوتاه به وقوع پیوست.

اما تنها امکانات دنیای معاصر در همه گیری سینما نقش نداشت. خاصیت جادویی سینما وتاثیری که بر عواطف واحساسات بشری می گذارد وامکان وسیعی که برای سرگرمی فراهم می آورد باعث شد که این هنر مورد هجوم سرمایه داران نیز قرار بگیرد وبرای تکمیل وگسترش بردآن ، دنیای سرمایه داری از کیسه پر فتوت خود مایه بگذارد. تولد تلویزیون اگر چه در ابتدا به صورت رقیبی سر سخت برای سینما در آمد. اما سر انجام این دو به همنشینی مسالمت آمیز تن در دادند وتلویزیون خود در اشاعه سینما سهیم شد .

سیاست مداران نیز ازاین امر غافل نماندند آنان هم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بدین وسیله متوسل شدند. حتی رژیم های سرکوبگر جهان هم برای سرپوش گذاشتن به جنایات خود نیازمند این امکان بودند وهستند و البته به خوبی از آن بهره میبرند .

تولد سینما ،برهمه عاشقان این هنر بزرگ مبارک باد

Type of Topic : دانستنیهای سینما و تلویزیون، خواندنی های دنیای سینما و تلویزیون، 
Labels : تولد سینما،
Related Links:

       Reviews
جمعه 11 اردیبهشت 1388
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses