تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر تحولات فناوری دوربین های سینمایی
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

تحولات فناوری دوربین‌های سینمایی و روش‌های فیلمسازی در رسانه‌ها امروزه دیگر به تنهایی توسعه نمی‌یابند بلكه رشد آنها یك رشد مجموعه‌ای است.

در طی 160سال توسعه رسانه‌ای دیداری و شنیداری كه حیات آنها از اختراع عكاسی آغاز می‌شود، تعداد كمی از بازارها با این بازار قابل مقایسه بوده‌اند.

عكاسی با ارایه دوربین‌هایی كه با حلقه فیلم كار می‌كردند به یك تولید مصرفی تبدیل شد و پس از آن چهار جریان تكاملی بر این رسانه‌ها غلبه یافت.

این چهار جریان عبارت بودند از: ضبط صدا، سینما، تلویزیون و ضبط ویدیویی.

در سال های اخیر تخصصی شدن و تفكیك زیاد در این رشته ها جریان داشته است.

از اوایل دهه هشتاد میلادی شاهد صف آرایی فوق العاده جنبه های جدید تكنولوژی بوده ایم كه اكثرا از همین روش های موجود مشتق شده اند.

این فهرست هرچند تقریبا پایان ناپذیر است، برای نمونه به بخشی از آنها اشاره می‌كنیم:ادامه مطلب


Type of Topic : دانستنیهای سینما و تلویزیون، 
Labels : تحولات فناوری دوربین های سینمایی،
Related Links:

       Reviews
شنبه 19 بهمن 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses