تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر انواع تکنیکهای موجود در هنر تدوین
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:
انواع تکنیکهای موجود در هنر تدوین

پیش از اینکه درباره تکنیک تدوین تداومی در صحنه به بحث بپردازیم لازم است در مقدمه به دو مقوله اساسی زمان و تداوم اشاره کنیم چرا که یکدست عمل یا آکسیون صحنه عملی که هر جزء آن در یک تصویر جداگانه ضبط شده هنگام پیوند اجزاء به روال منطقی و طبیعی سلسله مراتب آنها شکل می گیرد.


ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، ادیت ویدئویی، 
Labels : انواع تکنیکهای موجود در هنر تدوین،
Related Links:

       Reviews
پنجشنبه 28 مرداد 1389
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses