تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب نقد و بررسی فیلمها و سریالهای ایرانی
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

نگاهی به سریال « در چشم باد »:

وقتی تاریخ فقط بهانه است 

  نویسنده : زهره کـافی

تولید سریال « در چشم باد » آنقدر پر فراز ونشیب بود که باطولانی شدن روند تولید برخی بر این باور شدند این سریال به این زودی ها رنگ قاب تلویزیون را نخواهد دید .اما بعد از چند نوبت تغییر تهیه کننده ،سرانجام مدیران تلویزیون به این نتیجه رسیدند با استثناء قائل شدن در قوانین رسانه (که اجازه تهیه کنندگی را به مدیران تلویزیون نمی دهد) تهیه کنندگی یک سریال بزرگ را به مدیری بسپارند که تجربه تهیه حتی یک فیلم تلویزیونی را در پرونده کاری خود نداشت.!واو به اتفاق کارگردان تهیه سریال را برعهده گرفت .به این ترتیب سریالی که پیش از این از آن بعنوان یک سریال  بیست،سی قسمتی نام برده می شد ،تا پنجاه ودو قسمت افزایش یافت و حتی بارها صحبت هایی از استخراج نسخه هایی سینمایی ومستقل از نسخه تلویزیونی ! به میان آمد. در این مجال قصد نداریم به آنچه بر این سریال گذشته بپردازیم،بلکه نگاهی می اندازیم به آنچه در این سریال می گذرد.ادامه مطلب


Type of Topic : نقد و بررسی فیلمها و سریالهای ایرانی، 
Labels : نقد سریال ایرانی در چشم باد، نقد در چشم باد،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 26 خرداد 1389
زهره کافی
Wide Selection of Canon Lenses