تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب The Artists Biography
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

Stanley Kubrick was a renowned film director and producer, whose work was not confined by genre. Although Kubrick worked slowly and meticulously on his projects, he completed highly regarded films in each decade of the second half of the 20th century. The breadth of his artistic ambition has been matched by few directors. His reputation rests on a filmography that includes such classics as Paths of Glory (1957), Spartacus (1960) Lolita (1962), Dr. Strangelove (1964), 2001: A Space Odyssey (1968) , A Clockwork Orange (1971) Barry Lyndon (1975), The Shining(1980), Full Metal Jacket (1987) and Eyes Wide Shut 1999) . Whether it was the adaptation of a controversial novel. such as Lolita,or a masterpiece of Cold War-era black humor, as with Dr. Strangelove, each of Kubrick's films were colored by the exacting standards of his personal vision.


ادامه مطلب


Type of Topic : The Artists Biography، 
Labels : Stanley Kubrick،
Related Links:

       Reviews
یکشنبه 6 آذر 1390
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

Very few performers have had as much success transitioning from the music scene to the film realm as Will Smith has.  Being in the entertainment scene since the late 80s, today, Smith is one of the most recognized and esteemed performers and producers in the industry.ادامه مطلب


Type of Topic : The Artists Biography، 
Labels : Will Smith،
Related Links:

       Reviews
یکشنبه 27 بهمن 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses