تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب زیبایی شناسی در سینما و تلویزیون
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

هیچ باشم اگر نکته سنج نباشم
شکسپیر(اتلو)

Tasvir-tadvin- Cinema-B-Cinema.jpg

نوشته شهروز توکل

همه می گویند تدوین در سینما نقش مهمی دارد، فیلم روی میز تدوین ساخته می شود وجادوگری آن جاست که نماها را دست به دست می دهد وبه دست می دهد تا دیده شوند. این ها گاه در حد تعارف است از سوی کسانی که نمی دانند چرا تدوین مهم است ویا نمی دانندکه اصلا مهم است یا نه. انقلاب دیجیتال که شد، ابزار تدوین بسیار راحت تر و ارزان تر و به وفور و با قابلیت های حیرت انگیزروز به روز گسترده ترش، به دست همه افتاد واتفاقی که برای همه چیز این عصرافتاد برای تصویر و سینما نیز بدیهی ست که افتاد.
وامروز آن کس تدوین گرشد که با این ابزار کار کند وچه بسا تدوین دانستن به ورطه فراموشی رفت یا اگر نرفت کم قدر شد .
در این نظر گاه سعی می شود اهمیت تدوین و نظریه هایش  و نظریه ها و مخالفانش، و نظر تدوین گرانش  وتحولات و  سرگذشتش آورده شود. ولی نه نظریه پردازی صرف شود و نه بی نظریه دل بستن به کشف و شهود وتاثیرات لحظه ای افراد .
نمی توانیم به نقد موثری درباره یک فیلم برسیم تا زیبایی شناسی ندانیم و نمی توانیم زیبایی شناس شویم تا نشانه شناس نباشیم.ادامه مطلب


Type of Topic : زیبایی شناسی در سینما و تلویزیون، 
Labels : تجربیات تدوین درسینمای مستند،
Related Links:

       Reviews
سه شنبه 10 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses