تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب اصول فیلمسازی


ادامه مطلب


Type of Topic :اصول فیلمسازی، 
Labels :مفهوم ژانر،
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

ژانر ( Genre )

 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:
ساخت فیلم می تواند عمل خلاقه ای باشد که طی پروسه ی، از آغاز تا انجام ساخت آن : عوامل زیاد دخیل هستند، ازتدارکات چی گروه گرفته تا رانندی سرویس عضوی از گروه هستند. اما پاری ازعوامل، در بخشی که حاضر هستند می توانند،مستقیم در کیفیت و عمل خلاقه ی اثر ،اثر گذارباشند.
* نویسنده:طراح اولیه ی قصه ،بازنویس، مشاورنویسنده و ...... همه در این کلید واژه ، مد نظرند.


ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : ;فرهنگ و اصطلاحات سینمایی،
Related Links:

       Reviews
پنجشنبه 5 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

مقدمه

فیلم که همچنین سینما، پرده نقره ای، عکس متحرک، نمایش عکس ها، عکس های متحرک و نمایش تصویرها خوانده می شود؛ زمینه ای است که عکس های متحرک را به عنوان یک هنر یا یک قسمتی از صنعت سرگرمی یا برنامه احاطه می کند. زیرا فیلم از نظر تاریخی پیش در آمدی بر نمایش تصورات بوده است، دانشگاهیان اغلب به این رشته ی کاری فیلم شناسی می گویند.


ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : مقدمه ای بر سرگذشت فیلم،
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

سینما ، در میان شکل های هنری صنعتی شده ای که زندگی هنری قرن بیستم را تسخیر کرده اند ، نخستین و به نحوی قابل بحث همچنان مهم ترین آن هاست. شکلی که از دوران شروع محقرانه اش در محوطه های شهر بازی اوج گرفته تا تبدیل به صنعتی میلیارد دلاری ، دیدنی ترین و اصیل ترین هنر معاصر شود.

سینما با نوعی انفجار آغاز نشد. هیچ حادثۀ مشخصی را نمی توانیم نام ببریم که قاطعانه میان عصر سینما و عصر پیش از آن تمایز به وجود آورد. پیدایش سینما جریانی پیوسته بوده است که با آزمایش ها و ابزار اولیه ای آغاز شد که هدفشان نمایش تصاویر به صورت متوالی بود. این تمهید بصری که در ابتدا یک اسباب بازی تلقی می شد به تدریج به ماشین پیچیده ای بدل گشت که به شکلی قانع کننده واقعیت عینی را در حال حرکت عرضه می کرد.

ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : سینما،
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
مفهوم ژانر

مفهوم ژانر ، بر گرفته از کلمه فرانسوی به معنای « نوع » ، « دسته » و مشتق از واژه لاتین genus است. این مفهوم نقش مهمی در طبقه بندی و ارزش گذاری ادبیات ایفا کرده بود و در بررسی های ادبی ، به اشکال مختلف به کار می رفت تا به تمایزهای میان انواع متن اشاره کند:
نوع نمایشی ( حماسی/ تغزلی / دراماتیک) ، نوع رابطه با واقعیت ( داستانی/غیرداستانی ) ، نوع پی رنگ ( کمدی/ تراژدی ) و...

با ریشه دار شدن سینما و تنوع موضو ع ها و سبک ها کم کم نیاز به دسته بندی فیلم ها ، موجب شد تا اصطلاح ژانر درسینما نیز مورد استفاده قرار گیرد.
باید توجه داشت نظام ژانری و ژانرها مفاهیمی انتزاعی هستند که بر اساس توافقی اعلام نشده بین سازندگان و تماشاگران بنا شده اند. ژانر مجموعه ای از قواعد برای ساختار روایی و تصویری شکل می دهد که هم برای فیلم ساز و هم برای بیننده آشنا هستند. در واقع این خود فیلم ها هستند که به طور ضمنی مفاهیم ژانری را موجودیت می بخشند.


مفهوم ژانر ، بر گرفته از کلمه فرانسوی به معنای « نوع » ، « دسته » و مشتق از واژه لاتین genus است.
تا پیش از قرن بیستم نام های ژانری به عنوان رده هایی عام برای تنظیم و دسته بندی شمار زیادی از متون ، کاربرد گسترده ای داشتند. به ویژه این مفهوم نقش مهمی در طبقه بندی و ارزش گذاری ادبیات ایفا کرده بود.

 

 

 

صحنه ای از فیلم « آبیار آبپاشی شده » ( اولین نمونه فیلم داستانی)


 

 ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 27 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

 

 

 

 

 

در نورپردازی سنتی که به آن نورپردازی سه نقطه ای هم می گویند ، حداقل سه منبع نوری را برای هر نما در نظر می گیرند و با کم یا زیاد کردن ، تغییر زاویه دادن و ... به نور مورد نظر دست می یابند :ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 27 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

افه های تصویری :

، حالت هایی از تصویر هستند که به وسیله دوربین ، فیلم برداری می شوند و یا در لابراتوار ایجاد می شوند و فیلمساز از آنها برای انتقال مفهومی خاص به بیننده استفاده می کند.ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 27 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

نورپردازی ( Lighting )


بخش عمده ای از تاثیر گذاری تصویر ، ناشی از کار نورپردازی آن است. نورپردازی توسط مدیر فیلم برداری انجام می شود ، اما کاملا با نظر کارگردان.ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 27 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses


( Total Pages : 10 )   
...   5   6   7   8   9   10