تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب حمید رضا منصف
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

برای نصب نرافزار MAYA در یک سیستم باید یک کارت شبکه Network Adapter بر روی سیستم شما وجود داشته باشد. حال اگر کارت شبکه ندارید میتوانید به طوری مجازی یک کارت شبکه برای سیستم خود معرفی کنید. برای این کار ابتدا وارد کنترل پانل ویندوز شده و سپس بر روی گزینه Printer and Other Hardware بروید و در سمت چپ پنجره باز شده بر روی گزینه Add Hardware کلیک نمایید.

Type of Topic : انیمیشن سازی با MAYA، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
یکشنبه 7 اسفند 1384
حمید رضا منصف
Wide Selection of Canon Lenses