Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

ساختار 9 پرده‏اى


امیدوارم روزى برسد كه این ساختار نه‏پرده‏اى را در استودیوى بزرگى تدریس‏كنم. ساختار سه پرده‏اى مورد نظر من باساختار سه پرده‏اى كه سید فیلد دركتابهایش آورده است نباید اشتباه گرفته‏شود


ساختار 9 پرده‏اى

معرفى نویسنده

سلام اسم من دیوید سیگل است. من تابه حال به كلاسهاى آموزش فیلمنامه‏نرفته‏ام. در سال 1986 وقتى كه در شركت‏لوكاس فیلم در قسمت گرافیك كامپیوتر كارمى‏كردم، نوشتن فیلمنامه را شروع كردم،در ابتدا هفت فیلمنامه نوشتم، اما هرگزسعى نكردم تا آنها را بفروشم به خاطراینكه مى‏خواستم به عنوان یك فیلمنامه‏نویس نوشتن را یاد بگیرم. بعد از آن مدت‏هشت سال متمادى در گسترش و بسط نظریه‏اى كه آن را ساختار نه پرده‏اى نامیدم‏كار كردم، كه از آن براى مشورت دادن درمورد داستان، طرح فیلمنامه و ساختن‏بازیهاى جدید استفاده مى‏كنم.

امیدوارم روزى برسد كه این ساختار نه‏پرده‏اى را در استودیوى بزرگى تدریس‏كنم. ساختار سه پرده‏اى مورد نظر من باساختار سه پرده‏اى كه سید فیلد دركتابهایش آورده است نباید اشتباه گرفته‏شود.

شما مى‏توانید در مورد ساختار 3پرده‏اى به یكى از كتابهاى سید فیلد رجوع‏كنید یا اگر نمى‏خواهید كتابهاى سید فیلد رامطالعه كنید یا با ساختار سه پرده‏اى آشناهستید، ساختار نه پرده‏اى مى‏تواند درپیشبرد نوشته شما كمك كند. این ساختارابزارهاى دقیق‏ترى نسبت به ساختار سه‏پرده‏اى دارد و گاهى این ساختار زیرمجموعه‏اى از ساختار سه پرده‏اى است وگاهى هم با آن متفاوت است از طرف دیگراگر شما در توسعه طرح متخصص هستیدو چگونه عمل كردن با ساختار سه پرده‏اى‏را به مردم ارائه مى‏دهید در اینجا شماخودتان را با زبان دیگرى خواهید یافت.

البته براى كسانى كه روى ساختار سه‏پرده‏اى وقت گذاشته‏اند سخت است كه‏افكارشان را به نه پرده‏اى تغییر دهند. اى‏كاش مى‏توانستم در چند صفحه غیر مفیدبودن ساختار سه پرده‏اى را توضیح دهم،اگر چه فیلمنامه شما باید یك ابتدا، میانه،پایان و كشمكش داشته باشد و در آخر گره‏را باز كنید، اما اگر شما تفاوت بین پیچیدگى‏در طرح و معكوس شدن هدف را ندانیددچار مشكل مى‏شوید و متاسفانه خیلیهااین را نمى‏دانند، سعى من این است در مورداین بحث كه آیا ساختار سه پرده‏اى‏ساختارى محكم و قابل اطمینان است یا نه‏بحثى نكنم زیرا آنان هم در نظر خود محق‏هستند.

به نظر من ساختار سه پرده‏اى ماننداین است كه كسى بگوید ماشین باید چهارچرخ داشته باشد، البته خود این هم اشتباه‏است، زیرا چرخها را با موتور اشتباه‏مى‏گیرند.

در حقیقت ساختار نه پرده‏اى‏حكم موتور جلو برنده را دارد. به هر حال‏امیدوارم كه این ساختار را تجربه كنید وقضاوت در مورد آن را به بعد موكول كنید.خیلى از فیلمنامه نویسان تصدیق كرده‏اندكه ساختار نه پرده‏اى مانند یك چراغ قوه پرنور در تاریكى عمل مى‏كند كه فقط چندروزى از كار با ساختمان فیلمنامه شما راخواهد گرفت و تجربه‏اى است كه پرتوهاى‏جدیدى روى پروژه شما مى‏ریزد و براى‏مهارت در این ساختار شما نیاز به شش ماه‏كار شدید دارید.

GOOD FORTUNE

خوش اقبالى

BAD fORTUNE

بد اقبالى

FILM TIME

زمان فیلم

STRUCTURETHE NINE ___ ACT

ساختار نه پرده‏اى

پرده صفر: خون دل خوردن‏در یك شب
یك داستان خوب، یك رشته خرابكارى‏است كه پاى دو رشته محكم دیگر كه باسرعت زیاد از یكدیگر دور مى‏شوند را به‏میان مى‏كشد و هر چقدر آن دو رشته از هم‏دور شوند تاثیر جذاب‏ترى در داستان‏مى‏گذارد. زمان پایه درست و جدى‏كشمكش است.

چیز دیگرى كه در فیلمهاى‏پر فروش وجود دارد این است كه همه‏آنها در این مشتركند كه یك شخصیت خوب‏و یكى بد دارند و شخصیتهاى خوب و بد دریك شب ساخته مى‏شوند، در حقیقت انتقام‏و كینه بندرت كمتر از 35 سال اتفاق مى‏افتدو بیش از این زمان مى‏خواهد تا انتقام وكینه‏اى شكل بگیرد.

در بیش از 190 فیلم از200 فیلم خوب درگیرى و تعارض‏شخصیتها ده سال قبل از ابتداى فیلم شروع‏شده است و در همه قالبها ضد قهرمان (وبعضى وقتها قهرمان) سالیان سال آرام و بافكر، طرح اجراى نقشه بزرگى را آماده‏مى‏كند، كینه‏ها ممكن است ناشى ازناراحتیهاى قرنها پیش بوده یا منافع‏شخصى گذشته باشند به هر حال ضدقهرمان شخصى خود گمارده است و نیازى‏به دستیار ندارد.

در اى تى، كى همه زندگیش را به دنبال‏یك موجود غیر زمینى مى‏گردد. در پدرخوانده بقیه خانواده‏ها سالهاى زیادى به‏دنبال فروش مواد مخدر بوده‏اند و حالا براى‏كنار كشیدن دیر است. اغلب نطفه یك حادثه‏ده سال قبل اتفاق افتاده و الان جرقه‏اى براى‏كشمكش شخصیت مى‏شود. در فیلم بتمن،جوكر والدین بروس وین را در یك دستبردساده به قتل رسانده است و نقطه كشمكش‏هنگامى شروع مى‏شود كه بتمن و جوكر دریك تصادف گریز ناپذیر در مسیرشان به‏یكدیگر برخورد مى‏كنند.

□ به چه نیازمندیم؟
جدا كردن بین پیش داستان و زندگینامه‏شخصیت. مطمئن شوید كه بین تاریخچه‏فردى (زمینه عمومى مكانى و زمانى‏زندگینامه) كه ابعاد زیادى به شخصیت‏مى‏دهد و بین پیش داستان كه دانه‏ها ونشانه‏ها را براى كشمكش مى‏كارد تمایزقائل شده‏اید.

پرده اول: با یك تصویر شروع‏كنید
این سكوى ورودى فیلم است و معمولاًهمراه تیتراژ نشان داده مى‏شود و صحنه وصدا را بر پا مى‏كند، اولین تصویر تقریباًهمیشه یك نماى پر هزینه است كه‏گستره‏اى از بالاى یك شهر یا موقعیتى ازیك صحنه چیده شده را فرا مى‏گیرد.

پرده‏اول فیلم دختر كارگر یكى از محبوب‏ترین‏پرده‏هاى اول براى من است.

□ به چه نیازمندیم؟
یك نماى بلند یا متحرك كه مكان، زمان‏یا موضوع را معرفى مى‏كند، البته نه‏شخصیت را، فعلاً لزومى به معرفى‏شخصیت نیست.

پرده دوم: رویداد ناخوشایند
اگر در چهار دقیقه اول اتفاق نمى‏افتدشما باید داستان را خیلى زود شروع كنید.پرده دوم منطقى در فیلمهاى آرواره‏ها، تیرانداز برتر، شیر شاه، چه كسى براى راجررابیت پاپوش دوخت، پلیس بورلى هیلز 2،فرارى، غریزه اصلى) وارد كننده كینه وانتقام یا آغاز گر محاصره یا سازنده یك‏اشتباه وخیم و بحرانى است.

در فیلمهاى‏اكشن، پرده دوم تقریباً همیشه كشتار یاجنایتى است كه شخصى در آن كشته شده‏است. در فیلمهاى شخصیت محور، پرده‏دوم اغلب چیزهاى اسرارآمیز و مبهم وغم‏انگیز و محزون كننده است و این‏اسرارآمیز كردن در پرده ششم شفاف‏مى‏شود.

پرده دوم غیر منطقى در فیلمهاى(كروكودیل داندى، در خط آتش) یك رویدادنا مربوط است كه با یك شروع هیجانى (كه‏بعضى وقتها شروع بغرنج نامیده مى‏شود)شخصیت اصلى را تقویت مى‏كند كه نشان‏از سوء تفاهم كارگردان از كشمكش وساختار دارد.

پرده دوم غیر منطقى درفیلمهاى سطح پایین كاملاً شبیه هم هستندو خیلى كم دیده شده است كه این گونه‏فیلمها در فهرست فیلمهایى كه بالاى 100میلیون دلار فروش داشته‏اند جاى داشته‏باشند. یكى از پرده‏هاى محبوب من پرده‏دومى است كه در اولین دقیقه‏هاى فیلم‏مخمل آبى نشان داده مى‏شود، شمامى‏توانید پرده دوم خوب و منطقى را درفیلمهاى پلیس بورلى 2، پارك ژوراسیك، وسكوت بره‏ها پیدا كنید كه بسادگى با مرورتكه‏هایى از روزنامه‏هاى بریده شده آشكارمى‏شود.

در كل، شما پرده دوم غلط را درسبكهاى اذیت كننده هالیوودى مثل لورنس‏عربستان ساخته دیوید لین پیدا كنید. پرده‏دوم اگر به شكل صحیحى نشان داده شودپانزده دقیقه از فیلم را در رشد و شناساندن‏شخصیت پر مى‏كند.

□ به چه نیازمندیم؟
- هر چیز كاملاً نامساعد و نا متعادل درده دقیقه اول حاكى از بدنبال آمدن كشمكش‏و برخورد در آینده دارد.
- به دست آوردن رشته‏اى از داستان كه‏گره‏هاى در هم تنیده آن را از هم باز مى‏كند.مثلاً ضد قهرمان، در عمل، میمونهاى پرنده‏را در اولین حمله رها مى‏كند. لازم به ذكراست كه این رویداد نامتعادل در پرده دوم ازبرخوردها و مشكلاتى كه براى قهرمان درپرده سوم پیش مى‏آید كاملاً متمایز است.

پرده سوم: قهرمان را ملاقات‏كنید
چه كسى قصد دارد مشكل بیافریند؟كسى كه (قهرمان یا ضد قهرمان) یك نیازارضاء نشده دارد و اتفاقاً در ارتباط و تضادبا نیاز طرف مقابلش است. مشاهده لوك‏اسكاى واكر در خانه، درس دادن ایندیاناجونز، وصول مطالبات راكى و دایر كردن‏یك زندگى عادى به همراه همسرش،صلاحیت داشتن براى اجراى عملیات‏فوق‏العاده، قهرمان، دعوت را نمى‏پذیرد،زیرا هیچ عقل سلیمى امر به رفتن نمى‏كند،اوضاع و احوال، فرصت زیادى را طلب‏مى‏كند، قهرمان در فرصت كمى مواد موردنیاز و هم پیمانان خود را براى سفر آینده‏فراهم مى‏كند.

در پرده سوم با گروه مخالف‏نیز ملاقات مى‏كنیم، البته ممكن است بعضى‏از كارهاى آنها را در پرده دوم دیده باشیم.

در طى این پرده است كه ما مامورگماشته را ملاقات مى‏كنیم، او كسى است كه‏عمل خلاف را براى ضد قهرمان اصلى‏انجام مى‏دهد.

اگر ما در این پرده ضدقهرمان را ببینیم بندرت كشف مى‏كنیم كه‏او خبیث است با این حال معمولاً مى‏فهمیم‏كه او شخص قدرتمندى است، ظاهراً مامورگماشته، كار و شغل كثیفى دارد و این درحالى است كه طراح اصلى (ضد قهرمان) تاپایان پرده پنجم در پشت صحنه باقى مانده‏است و به طور نمونه پرده سوم 3 برخورد وگره دارد كه سرعت و شتاب بازیگر اصلى‏را در مسیر كشمكش كم مى‏كند هر گره‏اى‏بازیگر اصلى را به سكویى هدایت مى‏كند تااز آنجا به طرف پرده چهارم پرتاب شود من‏غالباً مى‏گویم سه گره (مانع) و یك ضربه‏فشارى رو به جلو به مردم كمك مى‏كند تاآنچه را كه براى پیروزى شخصیت اصلى‏در روى نرده یا داخل استخر با افراد شرورلازم است به دست بیاورد را تصور كنند.

□ به چه نیازمندیم؟
- شخصیتهایى با نیازهاى عینى ومعقول
نیاز و خواسته دُروتى این است كه عشق‏به مسافرت را ارضاء كند و مكان خود را درجهان پیدا كند لوك نیاز و خواسته‏اش این‏است كه جایگاه خودش را مانند یك جداى‏سلحشور به دست بیاورد.

پرده چهارم: وارد عمل شدن
پرده چهارم معمولاً به عنوان دریچه‏اى‏براى پرده پنجم عمل مى‏كند و براى‏گسترش و پرداخت داستان آماده است زیراتحول و دگرگون شدن داستان در این پرده‏صورت نمى‏گیرد. یك راه خوب براى تخیل‏در این پرده این است كه به خودتان جواب‏دهید كه براى پریدن از یك كشتى به داخل‏آب تمایل به انجام چه چیزى دارید، شمامى‏توانید به داخل آب هل داده شوید یا اینكه‏از آب بیرون آورده شوید.

موقعیت باید غیرعادى‏تر از این باشد، به عنوان مثال‏شخصى كه در وضعیت نرمالى نیست كه‏كاملاً پوشیده و با لباس به داخل آب مى‏پرد.اگر شما روى نرده كشتى ایستاده باشید وشخصى شما را هل بدهد ناچار به داخل آب‏مى‏افتید، شاید آن شخص دلیل معقولى‏براى هل دادن شما داشته باشد، اما اگر عمداًبیرون پریدید دلیلش این است كه براى شماداخل آب بودن انتخاب بهترى نسبت به‏درون كشتى بودن است.

بنابراین حالا مى‏دانید كه دو نوع پریدن‏وجود دارد. یك نوع در جایى كه شما براى‏فرار از كسى كه سوار كشتى است به بیرون‏مى‏پرید و گونه‏اى هم در جایى كه براى كمك‏كردن به شخصى كه در آب است به داخل‏آب مى‏پرید. همچنین دو گونه فشار و هل‏وجود دارد، گونه‏اى كه در جایى است كه هل‏دهنده فردى بدخواه و بد نهاد است و نوعى‏دیگر در جایى كه هل دهنده به نفع شما این‏كار را انجام مى‏دهد.

چند مثال براى عوامل فشارشخصیت

مارتى مك فلاى به گذشته باز گردانده‏مى‏شود، كشتى كاپیتان كیریك به وسیله‏یك نیروى ناشناس مورد حمله واقع‏مى‏شود، در فیلم سرعت جك باید افرادى راكه در اتوبوس هستند نجات دهد زیرا ضدقهرمان او را براى انتقام انتخاب كرده‏است، در فیلم هوك بچه‏هاى تِد توسطكاپیتان جیمز هوك گرفته شده‏اند.
چند مثال براى كشاننده‏هاى‏شخصیت

ایندیانا جونز براى كمك به دولت دعوت‏مى‏شود، لوك اسكاى واكر ناچاراً مى‏خواهدافراد شورشى را در نزاعشان با هم متحدكند، رُى به طرف قلعه شیطان كشیده‏مى‏شود، ریچارد كمبل مى‏خواهد ثابت كندكه همسرش را به قتل نرسانده، دانیل‏مى‏خواهد پیش بچه‏هایش برگردد بنابراین‏تصمیم مى‏گیرد خودش را شبیه زنى به نام‏خام دات فایر در آورد.

□ به چه نیازمندیم؟
- دریچه یك طرفه‏اى به گذشته كه به‏عقب بر نمى‏گردد.

پرده پنجم: دنبال مقصد غلط رفتن
هر دلیل باورپذیر كه قهرمان را مجبوربه انجام هدف اشتباهى مى‏كند او را به‏مقصود نمى‏رساند، زیرا او همه وWhammos حقیقت را نمى‏داند، در انتهاى‏فشارها و پیچیدگیهاى افزایشى پرده پنجم،تجدید قوا استراحت دوره‏هاى قبل وجوددارد، كه یك دوره هشت تا دوازده دقیقه‏اى‏است كه نامیده مى‏شود.

در طى این دوره‏قهرمان باید مانند جمع كردن خرده نانها اززمین، قطعه‏هایى از پیش داستان را كشف‏كند، زیرا ضد قهرمان این برترى را دارد كه‏پایانهاى پرده پنجم را در پایین‏ترین نقطه‏براى قهرمان اجرا كند.

□ به چه نیازمندیم؟
- جانورى در جنگل كه قهرمان را كمك‏مى‏كند.
- مامور گماشته كه ضد قهرمان نیست‏و فقط نوكرى براى ضد قهرمان است.
- پایین‏ترین نقطه بدشانسى.
- اتفاقاتى كه واقعاً پیچیده هستند.
- تكه‏هایى از پیش داستان.

پرده ششم: واژگون شدن‏هدف
وقتى اتفاقات در بدترین حالات خودهستند (معمولاً حدود دقیقه هفتاد از فیلم)آخرین مدرك توسط ضد قهرمان آشكارمى‏شود، یا قهرمان آن را كشف مى‏كند.

این‏صحنه خیلى وقتها (به خاطر اینكه قطعاتى‏از گذشته و پیش داستان را كشف مى‏كند)شكل یك درس تاریخ را مى‏گیرد و اغلب درمقابل اسلحه گفته مى‏شود و جریان گزینش‏قطعه آخر كه معما را كامل مى‏كند روى‏مى‏دهد. معمولاً این قطعه از پیش داستان‏شكل یك رویداد سرنوشت ساز را دارد.

حالا پرده دوم تاثیر خودش را مى‏گذارد. بااینكه خیلى از نقض هدف‏ها را آسان فهمیده‏مى‏شوند اما خیلى از افراد در فهم این‏نقضها مشكل دارند، زیرا غالباً صحنه‏هاى‏جالب و به یادماندنى نیستند و جزیى به نظرمى‏آیند یا اینكه نقش بازگویى خاطرات رابازى مى‏كنند. بازگشت به پیش داستان‏ضعف در برنامه‏هاى ضد قهرمان را آشكارمى‏كند و كشمكش را به موقع براى قهرمان‏توجیه و منطقى مى‏كند و موجب امیدوارى‏او در آخرین نقطه مى‏شود.

بر عكس شدن هدف به نسبت مقداربازگشت به گذشته و ارتباط كه با كشمكش‏دارد مى‏تواند قوى، ضعیف، یا غیر منطقى‏باشد. طرحهاى خطى مثل فیلمهاى (مهاجم‏صندوق گم شده، آرواره‏ها) یك هدف دارند و نقض هدف ندارند، فقط فیلم (Predator)سه هدف و دو نقض هدف دارد.

معدودى ازفیلمها هم مانند (فارست گامپ، كویانیس‏كواتزى) دگرگونى در هدف ندارند.فیلم‏هایى كه هیچ هدف و هیچ نقضى ندارندبه داستانهاى بى‏مصرف و مزخرف‏معروفند ( shit __ happens stories )

□ به چه نیازمندیم؟
- پایین‏ترین نقطه بد شانسى.
- بازگشت به پیش داستان یعنى واقعه‏اصلى كه همه چیز از آن شروع شده است.
- یافتن پاشنه آشیل ضد قهرمان كه‏منجر به تغییر هدف مى‏شود.

پرده هفتم، دنبال هدف جدیدرفتن
حالا كه زمان مى‏گذرد یا پلیسها نزدیك‏مى‏شوند، قهرمان پس از درك وضعیت‏واقعى با نقشه جدیدى وارد عمل مى‏شود ودقایقى را براى اجرا نقشه صرف مى‏كند.معمولاً در آغاز این نقطه تغییر و تحول‏وجود دارد.

زن بدنبال هدف جدیدى مى‏رودو ضد قهرمان را كنار مى‏گذارد و هدف‏عینى خود را اجرا مى‏كند. به هر حال او طبق‏برنامه از قبل پیش بینى شده حركت‏نمى‏كند. قهرمان در اینجا همراه برترى‏هاى‏ضد قهرمان بالا و پایین مى‏شود. قهرمان‏برنامه‏اى نمى‏ریزد اما با كسى شانس آدم‏بد را در اوج شكست مى‏دهد.

پرده هفتم‏بندرت در بیش از 24 ساعت طول مى‏كشد وتقریباً به اندازه زمان واقعى یا نزدیك آن یاحتى كمتر از آن صورت مى‏گیرد، به عنوان‏مثال وقتى پرده‏هاى دیگر سه تا ده روزكامل را اختصاص به خود مى‏دهند، این‏پرده معمولاً كمتر از یك ساعت از مقابله ورویایى را شامل مى‏شود. در آخر ضدقهرمان یا شكست مى‏خورد و یا فرارمى‏كند.

□ به چه نیازمندیم؟
- شانسى باور نكردنى
- كمك و امداد
- قدرت یا جادو
- حمایت تلافى شده
- نقشه‏اى كه بیخ گوشى است و یا رازى‏را در بر دارد
- و هدف جدیدى كه عینیت دارد و قابل‏دستیابى است.

پرده هشتم: خاتمه
پلیسها به موقع مى‏رسند. نكات مبهم و بى‏پایه را ببندید و داستان را باورپذیر جلوه‏دهید. طول زمانى پرده هشتم، پنج دقیقه‏است و اگر آن را بدون نطق پایانى و نتیجه‏گیرى به پایان برسانید خیلى بهتراست. كم گویى و میانه روى قاعده‏اینجاست. در مقابل وسوسه‏اى كه براى‏داستان شما شش پایان درست مى‏كند بایستید و همراه كشمكش قوى و مصمم‏خیلى از انشعابات داستان را براى‏تماشاگران نا تمام بگذارید، تا در مسیرمنزلشان آن را با هم جفت و جور كنند.

آیامهمترین چیزى كه كشمكش را یك باره حل‏مى‏كند و موجب گره گشایى مى‏شود محو وناپدید شدن تدریجى تصویر است؟ بدیهى‏است كه این نیست.

□ به چه نیازمندیم؟
- بازگشت به اینكه فیلم از كجا شروع‏شده.
- احساس پیشرفت و تولدى دوباره.
- به جاى خروج دنیاى فیلمنامه از حالت‏عادى، آن را روى قله‏هاى وجد شادى بازسازى كنید.

تبریك و تهنیت، شما به انتهاى ساختارنه پرده‏اى رسیده‏اید حالا چیزهایى را كه به‏وسیله تجزیه كردن بعضى از فیلمها آموخته‏اید تمرین كنید.

Type of Topic : اصول فیلمسازی، آموزش فیلمنامه نویسی ScreenWriting، 
Labels : ساختار 9 پرده‏اى،
Related Links:

       Reviews
دوشنبه 25 مرداد 1389
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses


 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic